• Заң құжаттары мəтіндерін жазуда қолданылатын терминологияның кейбір мəселелері

    Некоторые вопросы использования терминологии при написании текстов юридических документов

    Калмурзина З.Ж.

    2018

    Мақалада заң құжаты мəтінін жазуда қолданылатын терминологияның кейбір мəселелері қарастырылады. Заң хаты терминологиясына тəн ерекшеліктер талданады. Заң құжаты мəтінін жазуда қолданылатын терминдерді жіктеу критерийлері келтіріледі. Заңгерлердің қолданыстағы барлық заң терминдерін меңгеру маңыздылығы негізделеді. Сонымен қатар, қажет жағдайда оларға жаңа терминдерін құрастыру. Қорыта келе, автор заң құжаты мəтінін жазуда кез-келген заң құжаты терминологиясын қолданудың өзіндік қағидалары мен арнайылығын ескеруді ұсынады.

    заң құжаты мəтінді құрастыру терминология ерекшеліктері терминдердің жіктелуі терминологияны қолданудың қағидалары мен арнайылығы заң хаты