• Кəсіби деформация психологиялық қолдау құралы ретінде қадағалауды супервизияны институттандыру

    Институционализация супервизии как средство психологической поддержки при профессиональной деформации

    Адилова Л.Г., Муратова М.М.

    2018

    Жұмыста Қазақстандағы əлеуметтік саясатты жаңғырту жағдайында супервизияны иституттандыру мəселелері қарастырылады. Атап айтқанда, халықтың мекен-жай топтарына арнайы əлеуметтік қызметтер көрсететін мамандарды супервизиялық сүйемелдейтін кəсіби деформациялау жəне психологиялық қолдау көрсететін мəселелер зерттеледі. Кəсіби сапаны зерттеу жəне бағалау үшін əлеуметтік зерттеулер, əлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің əлеуметтік жұмыскерлерінен, өмірлік қиын жағдайға тап болған тұлғалар санатына жататын тұлғалардан сауалнамалық жауап алу, сарапшы-мамандардан сұхбат алу, сонымен қатар зерттеу нəтижелерін статистикалық салыстырмалы талдау пайдаланылды. Қоғамдық пікірді зерттеу негізінде супервизияны институттандыру тəсілі зерттеледі. Жүргізілген эмпирикалық жəне əлеуметтік – статистикалық зерттеу нəтижелері бойынша еңбек өнімділігіне жəне кəсіби сапаның дамуына əсер ететін сыни факторлар анықталды. Психологиялық сүйемелдеудің Қазақстандық үлгісі кəсіби деформациялауды түзету үшін Кроссфункционалдық қадағалау Институтын құрғанда көрінеді. Институттандыруды қоғамның əлеуметтік бағытталған қызметінің барлық аспектілерін біріктіретін бірегей кешендік жүйе ретінде қарастыру қажет. Бұл зерттеу арнайы əлеуметтік қызмет көрсететін жұмыс жүйесін жетілдіруге, қызметтер көрсететін мамандарды психологиялық қолдау жəне супервизиялық сүйемелдеу тетігі арқылы енгізу əлеуметтік жұмыстың жүйесін жетілдіруге ықпал етеді.

    əлеуметтік жұмыс арнайы қызметтер супервизия институты психологиялық қолдау